05
اسفند

Midnight in paris

فضا جاری در زمان است ، که  سبب خاطره سازی میشود . احساس انسان توسط عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد ، میتواند شنیدن صدایی دلنشین یا  آزار دهنده ، دیدن...

ادامه مطلب