05
اسفند

Grand budapest hotel

این فیلم روایت گر داستان شخصی به نام مصطفی است. مصطفی خدمتکار هتل است و رئیس هتل را در انجام اموری مشایعت و در مسیر داستان با هم به...

ادامه مطلب