24
آذر

کمپ های سیلویا گارسیا

هیچ کس واقعاً چیزی ایجاد نمی کند، ما فقط قرض می کنیم و مخلوط می کنیم. موضوعی که در این پست برسی میکنیم  این است ما در واقع چیزی...

ادامه مطلب