01
دی

معماری و طبیعت: چارچوبی برای ساخت در مناظر

ساختمان در طبیعت یک تناقض محسوب می شود‌‌، زیرا معماری دسترسی همه جانبه به چشم انداز را امکان پذیر می کند‌‌، در حالی که همزمان‌‌، نشانه ‌های طبیعی به...

ادامه مطلب