11
آذر

با وجود بحران آب وهوا چرا ما هنوز با سوخت های فسیلی ساختمان می سازیم؟

وقایع طبیعی در کالیفرنیا مثل طوفان و آتش سوزی زندگی ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است. برای هفته ها کیفیت هوا در کالیفرنیا بسیار خطرناک بود و ساکنین...

ادامه مطلب