01
دی

فضای عمومی در سال 2020 چگونه تغییر کرده است؟

همه گیری بیماری کرونا شرایط بی نظیری را برای آزمایشات مقیاس شهر در مورد تحرک فراهم می‌کند‌، در حالی که پاسخ های فوری قدرت تحول آفرین شهرنشینی تاکتیکی را...

ادامه مطلب