08
آذر

مقیاس کودکان: تاریخچه مختصر مبلمان کودک

تعریف: مبلمان کودکان تمام مبلمان ثابت یا متحرک است که مطابق با دستورالعمل های ارگونومیک و ابعاد آناتومیکی کودکان به طور خاص طراحی شده است. به دنبال این تعریف...

ادامه مطلب