15
بهمن

AIA طراحی امکانات اعدام و سلولهای انفرادی را ممنوع می کند.

موسسه معماران آمریكا به عنوان بخشی از تعهد “از بین بردن بی عدالتی نژادی” ، اعضا را از طراحی فضایی برای سیستم قضایی آمریكا كه برای اعدام ، شكنجه...

ادامه مطلب