30
بهمن

نابرابری اجتماعی ، همانطور که از آسمان دیده می شود.

در سراسر جهان ، خوشه های شهری (به میزان کم و بیش) دارای تفاوت های اجتماعی و اقتصادی هستند. این عدم تعادل درآمد و دسترسی به آموزش ، بهداشت...

ادامه مطلب