14
دی

مصالحی که بیشترین خانه ها ، فضاهای داخلی و ساختمانهای عمومی سال 2020 را شکل داده است.

شروع هر متن گذشته نگر بدون اینکه خیلی کلیشه ای به نظر برسد دشوار است. در حالی که در مقابل دشمن نامرئی قرار داشت و زندگی همه را تغییر...

ادامه مطلب