12
مردادPersian Moons Name
1394
110 بازدید

ایده و مفهوم، خلاقیت

موضوع خلاقیت در معماری امروز، کمی جابه جا شده است. خلاقیت در کار معماری مربوط به خلق کیفیت های بسیار دوست داشتنی جدید برای زندگی انسان می باشد. متاسفانه این جای خود را به خلق اشکال جدید ساختمانی داده است. ما به معماری خلاق می گوییم که یک کیفیت دست نیافتنی در کار خود به وجود آورده و شما آن را درک می کنید. اگر خلاقیت به معنای ایجاد فضاها و حجم های متفاوت باشد که آن را بوجود می آورند، در آن صورت موضوع خلاقیت روی بداعت شکل ساختمان قرار گرفته است. خلاقیت را می توانیم نوآوری بخوانیم، آنگاه آوردن هر چیز نویی خلاقیت خواهد بود، چه بهتر از گذشته باشد و چه بدتر از آن در این تعریف خلاقیت یعنی آوردن هر آن چیزی که مثل هیچ چیز نیست.