10
مردادPersian Moons Name
1394
111 بازدید

ساخت و اجرا

پس از مرحله طراحی آخرین مرحله ساخت و اجرا می باشد. آنچه با دقت بروی کاغذ طرح شده است تنها با نظارت دقیق طراح به اثر نهایی تبدیل می شود. جزئیات پیاده سازی شده در طراحی از بیشترین اهمیت برخوردار است. بخشهای مختلف اجرا یکی پس از دیگری برای رسیدن به طرح نهایی به اجرا در میاید. تیمهای مختلف اجرایی در مراحل تبدیل طرح به پروژه نهایی بر اساس طرح اصلی اقدام به نصب و اجرای بخشهای مختلف می کنند.