05
اسفندPersian Moons Name
1400
42 بازدید

24 city

معماران بنایانگذاران تمدن بشری اند .  آنها  فضا را خلق میکنند  و سبب رقم خوردن اتفاقات میشوند .

انسان به محیطی که در آن خاطره دارد احساس دلبستگی میکند .  معماران پدیده آورنده فضایی هستند که مردم به آن دلبسته میشوند .

با پیشرفت علم عطش انسان برای پیشرفت روز به روز افزایش پیدا کرده . در ابتدا انسان به اندازه نیازش کار میکرد و زندگی خود را میگذراند تا اینکه  انسان هایی  مست قدرت شدند. آنها برای براورده شدن  خواسته شان  راهی جز به زنجیر کشیدن افراد دیگر نداشتند .

حکومت  ها برای پیشبرد اهداف خود به قدرت نیاز داشتند . آنها به مردم نیاز داشتند  .  به این سبب با سیاست های اقتصادی و فرهنگی و …. انسان را برده خود کردند ، بدون آنکه او بداند.

دیگر انسان دغدغه ای برای زندگی نداشت. او صرفا کار میکرد تا زنده بماند .  او دیگر لذت نمیبرد.

معماری همواره برای پیشبرد اهداف جمعی از کاربردی ترین عناصر بوده است .

کارخانه ها نیاز به نیرو داشتند . نیرویی  بی احساس که فقط کار کند . حال معماری با بی هویت کردن افراد  جامعه  بخشی از احساس آنها را از آنان میگرفت . آنها دیگر به جایی احساس دلبستگی نداشتند و گذشته زیبای خود که سرشار از احساست زیبا بود را فراموش کرده بودند

نکته ای که مهم است این موضوع است که معماری میتواند انسان ها را بکشد بدون اینکه حتی خود افراد بفهمند که مرده اند

با معماری  میتوان روح آنها را دزدید و آنها را  به زنجیر و بردگی کشید

ما معماران موظفیم فضایی ایجاد کنیم که انسان در آن زندگی کند  و حس کند.

معماری بی حس جامعه ای مرده را رغم میزند

24 city24 city24 city24 city24 city24 city