05
اسفندPersian Moons Name
1400
46 بازدید

How much does you building weigh Mr. Foster?

سیر سلوک  یک معمار موفق چیست ؟ چه چیزی او را موفق میکند ؟ بهایش چیست ؟

معماری رشته ایست که فردی که در آن ورود میکند خود را به قمار میگذارد  قماری همه جانبه  که در صورت باخت در آن دیگر چیزی برای از دست دادن وجود ندارد .

اما از سویی فرد برنده قمار نیز باید بهایی سنگین بپردازد .

از سلامت جسمی گرفته تا خانواده .

خاطرات خوب یک معمار با پروژه هایش رقم میخورد  یک معمار خوب با شغلش ازدواج میکند.

چیزی که یک معمار را متمایز میکند سبک فکری اوست بخش بزرگی از جامعه معماران افرادی دنباله رو هستند و راه سایر معماران را ادامه میدهند .

معماری شغلیست که برای  متفاوت بودن با سایر رقیبان باید  نسبت به علوم مختلف اطلاعات  داشت .

گاهی معمار بنایش را مانند هواپیما میسازد و از علوم هوا فضا استفاده میکند . گاه ساختمان فرمی تاریخی دارد  و…

راز طراحی معماران بزرگ دست آنهاست ، آنها با دستشان فکر میکنند ، درواقع دستت آن ها  باوزیست که توسط امواجی از بعدی بالاتر هدایت میشود تا حسی ناب را پدید بیاورد .

how much does you building weigh Mr. Foster?how much does you building weigh Mr. Foster?how much does you building weigh Mr. Foster?how much does you building weigh Mr. Foster?