05
اسفندPersian Moons Name
1400
45 بازدید

High rise

معماری عنصر پنهان زندگی انسان هاست  که بر اخلاق و رفتار آنها تاثیر مستقیم دارد ، ساخت یک اثر معماری مانند راه رفتن بر روی طنابی نازک است که دو سر آن  به دوسمت دره متصل شده است . بازی با مقدار ها  و اندازه ها گاه به قیمت  تباهی زندگی فرد ، افراد و حتی یک جامعه  تمام میشود.

در سکانسی دیالوگی بیان میشود :

من بدنبال آن بودم که چه چیزی در این بنا کم است که سبب ایجاد مشکل شده . حال متوجه شدم من بیش از حد قرار دادم .

معماری  در خون هر موجود زنده ای وجود دارد ، آنرا  درک میکند و  با آن زندگی میکند . هر فرد نیاز دارد برحسب ویژگی های ذاتی خود در فضایی که باب میلش است زندگی کند .

حال میتوان به این نتیجه رسید که چرا در یک واحد آپارتمانی شلوغ  افراد آرامش کافی را ندارند . یک آپارتمان با الگویی خاص برای اقشار مختلف جامعه ساخته میشود ، بدون نگاه به این موضوع که ویژگی شخصیتی هر فرد چیست ، به چه رنگی علاقه دارد ، آیا نیاز است از سطوح تیز استفاده نکرد ؟ آیا نیاز است سطوح نرم طراحی شوند ؟

خانه هر کدام از ما با ما درحال ارتباط است ، ارتباطی ابدی.یک خانه میتواند تمام زوج هایی که داخلش زندگی میکنند  را از هم جدا کند ، یا آنها را هرروز  خوشبخت تر .

میتوان معنی زندگی را هر روز بیشتر از روز قبل از آن گرفت یا میتوان هر روز خود را در حبس آن،  دل مرده تر و زندانی دانست .

ازین روز معماری هنر حساسیت که با زندگی انسان ها بازی میکند ، با جان آنها زیاد کار ندارد او کارش را از درون انجام میدهد . میتواند بذر خشم و کینه وهزاران صفت بد را در درون شما بکارد یا شما را از درون غرق در لذت و شادی کند .

 ازین رو میتوان  بنا را دمنده روح یا گیرنده آن دانست

های رایز به مشکلات آپارتمان مدرنی  که یک معمار طراحی کرده میپردازد . از طرفی میتوان آپارتمان را با جامعه تشبیه کرد که در هر طبقه اقشار مختلف جامعه جا گرفته اند

highrisehighrisehighrisehighrise