31
شهریورPersian Moons Name
1400
90 بازدید

Citizen Architect

معماری بومی، آنچه که در روزگار امروز به فراموشی سپرده شده است. در تمام فیلم سعی دارد افراد و دانشجویان را ترغیب کند که خودشان باشناختی که از منطقه و شخصیت افراد دارند بنایی را طراحی کنند و بسازند. معمار معروف ساموئل مکبه به دانشجویان فرصت تجربه کردن می دهد و به آنها یاد می دهد که از مهارتهایشان برای ساخت بناهای بهتر استفاده کنند.

مصاحبه هایی که با افراد می شود فیلم را با بحث گسترده تری در مورد نقش معماری در مسائل فقر، طبقه، نژاد، تحصیلات، شهروندی و تغییرات اجتماعی روبه رو می کند. بیش از هر چیز دیگری‌، این فیلم گفتگویی را در مورد معنای هم حرفه ای بودن و هم عضوی مسئولیت پذیر بودن در جامعه ارائه می دهد. اهمیت انجام کار تیمی و به تبع آن دریافت حس های خوب در سکانس های فیلم کاملاً مشهود است.

مسئله دیگری که در فیلم قابل توجه است ساخت ماکت بنا قبل از ساخت آن است. این موضوع اهمیتِ داشتن درکی از فضاها قبل از ساخت بنا را بیان می کند. کوتاه سخن آنکه فیلم میخواهد به ما یادآوری کند که معماری تنها ساخت بنا نیست. از طریق معماری میتوان جامعه بهتری ساخت و انسانهایی بهتر تربیت کرد. معماری یعنی اهمیت دادن به انسانها.